Mọi cái đều phải trả bằng tiền bạc, còn tình yêu phải trả bằng tình yêu.