Mo hình tổ chức tại các công ty xi măng
Tùy theo quy mô, tính chất mà cơ cấu tổ chức và quản lý của shop xi măng có hai loại:
Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp xi măng vừa và lớn
Mô hình này thường bao gồm: 1 giám đốc, 2 phó giám đốc, 7 phòng ban chức năng và phòng ban với các nhiệm vụ sau:
Phòng kinh doanh: Chăm sóc thị trường nguyên vật liệu, xuất nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm.
Quản lý sản xuất: Quy hoạch sản xuất, định mức quản lý sản xuất, số lượng xi măng, công nghệ kiểm tra sản xuất.
Phòng Kế hoạch Tài chính: chịu trách nhiệm về mạng lưới tài chính, thống kê, kế toán, kiểm kê, biên chế.
Văn phòng gia đình: Tuyển dụng, sa thải, quản lý nhân viên, an ninh doanh nghiệp, hành chính, sự sống, sức khoẻ.
Các bộ phận chức năng khác: Chuẩn bị các quyết định theo yêu cầu. Theo dõi, hướng dẫn hội thảo, sản xuất linh kiện.
Cơ cấu quản lý doanh nghiệp xi măng nhỏ
Ở Việt Nam, do chính sách phát triển kinh tế hàng hoá với nhiều thành phần của Đảng, hiện nay chúng ta có nhiều loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần, Công ty TNHH. Đây là các hình thức khá phổ biến, các công ty xi măng này thường có: 1. Giám đốc và 1.Trưởng phòng
Cấu trúc chính thức
Cấu trúc này gắn liền với vai trò và sứ mệnh của một doanh nghiệp trong một tổ chức chính thức.
Cấu trúc không chính thức
Về cơ bản giao tiếp cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc. Điều này dẫn đến việc hình thành các nhóm và nhóm không chính thức bên ngoài cấu trúc công ty xi măng được chính thức phê duyệt. Cấu trúc này đóng một vai trò lớn trong thực tiễn quản lý, nó không cố định và không thay đổi, luôn tồn tại song song với cấu trúc chính thức. Nó có một tác động rõ ràng và đáng kể đến năng suất kinh doanh. Sự tồn tại khách quan của cấu trúc này là một dấu hiệu của những điểm yếu và các cấp không đầy đủ của cấu trúc chính thức. Nếu nó đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có nghệ thuật quản lý và phải liên tục nghiên cứu cấu trúc này, thúc đẩy sự phát triển của cấu trúc này cho mục đích quản lý chung của doanh nghiệp xi măng?
Mối quan hệ trong cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp xi măng
Tính phụ thuộc: là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, liên hệ trực tiếp, trật tự
Tư vấn hợp tác là sự liên kết giữa các phòng chức năng hoặc giữa các phòng ban chức năng cấp cao hơn và các nhân viên chức năng cấp dưới.
Tham vấn là mối liên kết giữa một nhóm các chuyên gia và những người đứng đầu, các hội đồng và các chuyên gia tư vấn.